Adhiveshan News

Pradarshini Hall work in progress.


Adhiveshan News

Pradarshini Hall work in progress.


Adhiveshan News

Shri Pejawara Vishveshwara Theertha Swamiji inaugurating Adhiveshan Office


Adhiveshan News

Shri Dinesh Kamath speaking on Adhiveshan office inaugural function


Adhiveshan News

Bhoomi-pujan for Adhiveshanam at Udupi with the blessings of Swamiji


Adhiveshan News

Installation of Stambha and start of the work with the Lotus Hands of Swamiji


Adhiveshan News

Shibir in the Adhiveshan Karyalaya at Udupi, Karnataka.


परमपूज्यानां श्री श्री विश्वेशतीर्थमहास्वामिनाम् अष्टानां मठाधीशानां च उपस्थितौ श्रीकृष्णस्य दिव्यसान्निध्ये च संस्कृतभारत्याः अखिलभारतीयाधिवेशनम्।

संस्कृतभारत्याः संवर्धनद्वारा भारतस्य नवोत्थानकार्ये विगतेभ्यः ३५ वर्षेभ्यः सेवाभावनाया कार्यनिरतम् अखिलभारतीयं सङ्घटनं संस्कृतभारती । गतेषु त्रिषु दशकेषु संस्कृताध्ययने उत्साहवतां कार्यकर्तृत्वरुपेण नेतृत्वरुपेण वा प्रशिक्षणे विशिष्टावधानम् इति अस्याः यशः । यच्च दशदिनात्मकसंस्कृतसम्भाषणशिबिराणाम् आयोजनेन लब्धम् । अद्यावधि विभिन्नेषु प्रान्तेषु एताद्दशैः १,३०,०००सम्भाषणशिबिरैः ९० लक्षाधिकाः उत्साहिनः सामाजिकाः संस्कृतेन सम्भाषणं पठितवन्तः।

स्थूलरुपेण सर्वकारैः सह संस्कृतविश्वविद्यालयानां स्थापने , अपि च यत्र दैनन्दिनव्यवहारस्य मुख्यभाषा संस्कृतम् अस्ति ताद्दशानां संस्कृतगृहाणां संस्कृतग्रामाणां च निर्माणे विभिन्नानाम् अभ्यासक्रमाणां निर्माणे च प्रमुखसाधनभूता एषा संस्कृतभारती । स्वयमपि बालकेन्द्रम्, पत्राचारद्वारा संस्कृतम्, गीताशिक्षणकेन्द्रम् इत्यादिभिः बहुभिः आयामैः सर्वस्तरीयाराणां पाठनार्थं बद्धपरिकरा अस्ति ।


 • bootstrap business template

  राष्ट्रियम् अधिवेशनम् –

  संस्कृतभारत्याः ऐषम् राष्ट्रियम् अधिवेशनमं २०१७ जनवरीमासस्य ६, ७, ८ दिनाङ्केषु कर्णाटकराज्यस्य उडुपिनगरे पेजावरमठस्य पूज्यानां श्री श्री विश्वेशतीर्थश्रीपांदानां दिव्यसान्निध्ये भविष्यति।रजतपीठपुरम् इति विख्यातम् इदं क्षेत्रं द्वैतपरम्परायाः अष्टानां मठाधीशानां साधनाक्षेत्रम् । अधिवेशनेऽस्मिन् देशस्य ५५० जनपदेभ्यः २५०० प्रतिनिधयः भागं वक्ष्यन्ति । अधिवेशनम् आगताः प्रतिभागिनः विचाराणाम् आदानप्रदानं, चर्चां, मस्तिकन्दनं, ३५ वर्षाणां निःस्वार्थानां समर्पितानां कार्याणाम् अग्रे अनुवर्तनाय योजनाबद्धरीत्या कार्ययोजना इत्यादिषु सहभागं करिष्यन्ति । संस्कृतमाध्यमेन संस्कृतेः पुनरुज्जीवनं कृत्वा चिरप्रतीक्षितम् उज्जवलभारतस्य स्वप्नं पूरयितुं विभिन्नप्रकल्पानां स्वीकरणाय, विभिन्नप्रशिक्षणकार्यक्रमाणां सञ्चालनाय च आगतेषु प्रतिभागिषु बलपूरणं, सशक्तकरणम् , उत्साहवर्धनं च अस्य दिनरत्रयस्य अधिवेशनस्य मन्त्रः ।
  इतः पूर्वम् अर्थात् २००३ तमे वर्षे नागपुरे , २००६ तमे वर्षे मेरठ्नगरे , २०११, २०१३ तमे वर्षे च बेङ्गलूरुनगरे एताद्दशानि अधिवेशनानि जानाति इति वयं स्मरामः।

 • bootstrap business template

  अधिवेशने भविष्यति..

  “संस्कृते विज्ञानम्, अर्थशास्रम्, तन्त्रज्ञानम्” “संस्कृतविकीपीडिया” संस्कृतभारत्याः ३५ वर्षाणां कार्यपरिचयस्य च द्दश्य-श्रव्यप्रदर्शिनी ।
  विभिन्नप्रान्तानां संस्कृतविदुषां समागमः ।
  संस्कृतकार्यविषये चर्चासत्राणि, विचारविमर्शः, सङ्गोष्ठयः च ।
  संस्कृतविश्वस्य विश्वस्तरीयकार्यस्य च दिग्दर्शनम् ।
  २०२५ तमवर्षपर्यन्तस्य कार्यस्य योजना, लक्ष्यनिर्धारणं च ।
  संस्कृतपुस्तकानां प्रदर्शिनी, विक्रयणं च ।
  विविधाः सांस्कृतिककार्यक्रमाः ।
  संस्कृतमातृभाषिबालानां, कुटुम्बानां च समागमः ।


 • bootstrap business template

  अपेक्षिताः

  1. जनपदगणसदस्याः तदुपरितनाः दायित्ववन्तः च कार्यकर्तारः ।
  2. तहसिल् - संयोजकाः ।
  3. नगरसंयोजकाः ।
  4. अस्मिन् वर्षे चालितशिबिराः ।
  5. विस्तारकाः, विद्यार्थिविस्तारिकाः, पूर्णकालिकाः च ।
  6. न्यासिनः संस्कृतभारत्याः ।


 • bootstrap business template

  अधिवेशनस्य यशस्वितायै भवान् कथं सहयोगं कर्तुं शक्नोति ?

  उत्तरदायित्वं स्वीकृत्य स्वस्थाने संस्कृतभारत्याः कार्यकरणेन ।
  यत्किञ्चित् दायित्वं स्वीकृत्य (तहसिल/नगरसंयोजकः, जनपदगणस्य सदस्यः इत्यादीनाम्) अधिवेशने प्रतिनिधिरुपेण भागस्वीकरणेन ।
  अधिवेशनात् पूर्वम् अधिवेशनसमये वा विस्तारकरुपेण कार्यकरणेन ।
  अधिवेशनार्थं धनदानेन सङ्कलनेन वा ।
  पत्रिकासु संस्कृतविषये लेखनेन ।